Mattilsynet svikter dyrene og lidelsene fortsetter

Helt siden 2012 har Mattilsynet vært kjent med at samtlige dyr i et båsfjøs i Bjørnafjorden kommune har stått inne om sommeren. Ifølge flere kilder går lovbruddet enda lenger tilbake i tid, til i hvert fall 2008. I en undertegnet erklæring som Dyrenes Rett har mottatt står det at ingen storfe er blitt sett ute på 16 år.

I 9 år har Mattilsynet sporadisk dukket opp og veiledet bonden om lovverket, uten å pålegge ham å oppfylle det. Deres oppgave er ikke bare å informere om lovverket, men å sørge for at det blir fulgt. De har flere virkemidler til rådighet, som tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og aktivitetsnekt, men ingen virkemidler er benyttet. De kan også rapportere dyrehold til kommunen, som kan vurdere trekk i produksjonstillegg. Mattilsynet vil ikke informere om det er blitt gjort i dette tilfellet. De få gangene de har fattet eller varslet vedtak er vedtakene blitt lukket uten at lovverket er blitt oppfylt.

Følgene av Mattilsynets unnlatelser er at alle dyrene stod inne også årene etter 2012, mens bonden fikk stadig nye frister. Først i 2020 – 8 år etter at Mattilsynet avdekket brudd på mosjonskravet og etter omfattende press fra dyrevernere – kom kyrne ut, men bare i en luftegård, der de vasser rundt i avføring. Der står dyrene til mosjonsperioden er over, og de settes tilbake på båsen.

Grovt lovbrudd

I alle disse årene har kyrne stått bundet på bås fra de kalvet som kvige og til de ble sendt til slakteriet. De har stått lenket på samme sted døgnet rundt, året rundt og livet ut. De har ikke fått oppleve dagslys, sol, frisk luft og naturlig bevegelse. Permanent fastlenking og inaktivitetet er en stor påkjenning for ethvert individ – det fører til stivhet, dårlig beinhelse og andre helseproblemer. Denne dyremishandlingen er Mattilsynet medskyldig i.

Bilde fra 2019: Ku som aldri har vært ute
Bilde fra 2019: Ku som aldri har vært ute
Bilde fra 2019: Ku som aldri har vært ute

Bilde fra sommeren 2021

I slike korte band har kyrne stått bundet hele sitt voksne liv, uten å få en dag ute

Mattilsynet har ikke gjort noe for å hjelpe dyrene, annet enn å dukke opp av og til og minne om lovverket, og purre på luftegård. I luftegården går 10-18 kyr og kviger på betonggulv i et miljø som flyter av urin og avføring. I fjor ble det lagt ut noen matter, etter press på Mattilsynet – som mente at det ikke er et krav at kyr skal ha mjukt underlag i en luftegård. De mente heller at bonden kunne ta dyrene inn om natta. Dyrene deler på ei vannbøtte, som ikke engang dekker behovet til ett dyr. Denne bøtta er i lange perioder tom. Bekymringsmeldinger til Mattilsynet om dette har heller ikke ført frem.

Mattilsynets egne bilder viser en skitten luftegård og ei skitten bøtte med litt forurenset vann. Mattilsynet kaller det en av de beste luftegårdene de har sett. Bildene taler for seg, også bildene som Mattilsynet selv har tatt i år.

Bilde tatt av Mattilsynet 8. september 2021
Bilde tatt av frivillige sommeren 2021

Bilde tatt av Mattilsynet 8. september 2021

Bilde tatt av frivillige sommeren 2021
Bilde tatt av frivillige sommeren 2021
Bilde tatt av frivillige sommeren 2021

Bilde tatt av frivillige sommeren 2021.

Luftegård en reserveløsning

Til tross for at dyrene vasser i skitt og ikke har en tørr liggeplas, pålegger ikke Mattilsynet dyreeier å bedre reinholdet. Bildene som de selv tok under tilsyn 8. september viser det samme som frivillige har dokumentert gjennom hele sommeren – dyrene lever i et skittent, vått og utrivelig miljø i mosjonsperioden. Med vått og skittent underlag vil dyrene vegre seg for å legge seg. Det som skulle være et velferdskrav er for dyrene en plage.

Veilelder til forskrift om hold av storfe sier: «Luftegård og mosjonsgang ansees som reserveløsninger der naturlig utendørs område er meget vanskelig eller ikke tilgjengelig.» Mattilsynet skriver at bonden disponerer 11 eiendommer med til sammen 56,3 da innmarksbeite. Han har altså rikelig med beiter til alle sine dyr. Det er ingen forutsetning at beitet skal ligge ved fjøset for dyr i et båsfjøs. Det gjelder bare for løsdriftsfjøs med robotmelking.

Mattilsynet skriver at det er et klart brudd på lovverket at beite ikke blir benyttet. Likevel har de ikke pålagt eier å rette opp. Gjennom 9 år har de kun veiledet om beiting, og bonden har fått gjøre som han ville. Mattilsynet har grovt sviktet sin oppgave som forvalter av lovverket.

Mattilsynet pynter på rapporter

I rapporter etter tilsyn skriver Mattilsynet at dyrene er normalt reine, at kyrne har mjukt og tørt underlag og at kalvene har rein og tørr liggeplass. Bilder fra i sommer viser en annen virkelighet.

Bilde tatt sommeren 2021

Bilde tatt sommeren 2021

Bilde tatt sommeren 2021
Bilde tatt sommeren 2021

Historikk

Mattilsynet har i en rapport av 22. september 2021 beskrevet historikken til saken, fra lovbruddet ble oppdaget i 2012.

Juli 2012:
Alle dyrene var inne under tilsynet. Det ble fattet vedtak om at dyreeier skulle komme med en skriftlig og detaljert plan for hvordan mosjonskravet skulle oppnås. Da eier la frem en slik plan, lukket Mattilsynet vedtaket.

9. september 2014:
Nytt tilsyn. Samtlige dyr stod inne. Eier opplyste at ingen av dyrene hadde vært på sommerbeite, og han hadde ikke planer om å ha dem ut resten av beitesesongen heller. Han viste frem planer om en luftegård, som han antok skulle stå ferdig til sommer 2015.

Mattilsynet vedtok at dyreeier måtte iverksette tiltak som sikret alle storfe i dyreholdet mosjon og fri bevegelse i minimum 8 uker i sommerhalvåret. Fristen ble satt til 1. juli 2015.

9. august 2015:
Alle dyrene stod fortsatt inne. Ingen av kyrne hadde vært på beite. Arbeidet med luftegård var påbegynt. Dyreeier fikk ny frist til 1. juli 2016 med å ha ut dyrene.

1. juli 2016:
Alle dyrene stod inne. Mattilsynet fattet vedtak om løpende tvangsmulkt fra 10. august 2016 for å gjennomføre vedtaket. Da eier gav tilbakemelding 7. august om at luftegården stod ferdig og at ungdyrene ble sluppet ut, lukket de vedtaket, uten å sjekke videre.

Ingen tilsyn neste år. Ifølge kilder ble luftegården dette året benyttet til lagerplass.

21. juni 2018:
Nytt tilsyn. Det var enkelte dyr i luftegården. Resterende storfe ville ifølge bonden bli flyttet ut senere. Det ble ikke sjekket om det ble gjort.

2019:
Forholdene på gården ble dokumentert av frivillige fra august og utover. Ingen dyr ble observert i luftegården. Bilder fra dyreholdet viste at kyr, kviger og kalver stod inne. Det ble dokumentert skitne kyr på bås, som vist ovenfor, og skitne, sølete forhold for høner og kalkuner, med fôr- og drikkekar fylt opp med avføring.

Bilde tatt i 2019
Bilde tatt i 2019

Det ble etter dette mobilisert på nett for å presse Mattilsynet til å følge opp. Neste år kom kyrne for første gang ut i luftegård, og noen kvigekalver fikk en periode på beite. Det samme i 2021.

Forholdene for fjørfe er ikke dokumentert etter 2019. I sommer påpekte Mattilsynet skittent, brunt drikkevann til endene, men uten å pålegge eier å rette opp. De nøyde seg med å veilede, slik de har gjort hele tiden.

Nytt varsel om vedtak

Mattilsynet har i brev av 22. september 2021 varslet dyreeier at «vi vurderer å gi deg pålegg om å oppfylle mosjonskravet i 2022». Da har det gått 10 år der dyrene er blitt fratatt sin beiterett, og man er tilbake der det startet i 2012 – med et varsel om å oppfylle lovverket. Ordlyden i varselet gir ikke særlig grunn til forhåpning om at noe skal bli bedre. Mattilsynet skriver: «Vi kan forstå at luftegården din kan være nødvendig for å oppnå 8 ukers mosjon av kyr som står i laktasjon/aktiv melkeproduksjon i hele sommerhalvåret.» Dermed gir de bonden et smutthull til å fortsette å lure seg unna.

I luftegården vasser dyrene i flytende møkk og deler på ei vannbøtte med skittent vann. De har det ikke bedre der enn på båsen, kanskje verre siden de ofte ikke får slukke tørsten på varme dager. Dette er godt nok for Mattilsynet. De gir ikke engang bonden pålegg om å bedre reinholdet eller sikre dyrene tilstrekkelig og reint vann. De veileder angående vanntilførsel, men reinholdet i luftegården får bonden styre selv.

Anmeldelse av bonden og Mattilsynet

Både bonden og Mattilsynet er politianmeldt – bonden for mange års brudd på mosjonskravet og Mattilsynet for tjenesteforsømmelse.

Det er trolig mange slike tilfeller – dyr som aldri kommer ut og kyr som står lenket fast på båsen sommer etter sommer, uten noen gang å få oppleve gleden ved å komme ut. De får aldri en sommerdag og ser aldri ei sommereng. Det er trolig også flere tilfeller som Mattilsynet vet om, men som ikke følges opp.

Nå er det for sent for mange kyr som aldri fikk oppleve gleden ved å komme ut. Heller ikke denne sommeren fikk kyr og kviger komme på beite. Selv om beitesesongen ikke er over ennå, vil ikke Mattilsynet pålegge eier å oppfylle mosjonskravet i år heller. Mange kyr er blitt slaktet mens Mattilsynet har unndratt seg sitt ansvar. 8 kyr ble slaktet i sommer og ei ku selvdøde av mastitt, etter forsøk på å behandle henne. Mattilsynet viser til dette i den siste rapporten, uten å nevne kuas lidelser med ett ord. De veileder ikke engang eier om å forhindre slike tilfeller i fremtiden.

Mattilsynet må presses til å gjøre jobben sin

Mens de fleste reagerer med forferdelse over at dyr behandles så dårlig, viser Mattilsynet en likeglad holdning. De er mest opptatt av at de belastes med mange bekymringsmeldinger og at vi tar opp deres tid når vi ringer dem. Hadde de fulgt opp hadde de sluppet alle disse henvendelsene. Hadde de jobbet effektivt ville de spart seg for mye unødig arbeid. De kunne pålagt bonden å slippe ut dyrene sommeren 2012, og om nødvendig benyttet opptrappende virkemidler. Da hadde de spart seg selv for mye arbeid, og viktigst – de ville spart dyrene for mye lidelser.

Når vi etterlyser handling hevder Mattilsynet at de følger opp, om ikke så raskt som vi forventer. Vi forventer virkelig at det ikke skal ta 10 år å sørge for at en bonde som bryter mosjonskravet og som har over 50 mål med innmarksbeite, får dyrene på beite. Vi forventer at kyr som har stått permanent oppbundet i årevis skal få hjelp før det er for sent. Vi forventer at den etaten som er satt til å ivareta dyrevelferden og forvalte lovverket gjør jobben sin. Vi forventer også at de som har ansvar for denne viktige oppgaven har litt empati med dyrene.

Mattilsynet Bergen og omland bør fortsatt få henvendelser, inntil dyrene får det minimum av 8 uker på beite som de har rett på. En skitten og utrivelig luftegård er ikke et egnet sted å oppfylle mosjonskravet. Mattilsynet hevder at alle dyrene utenom ei ku har fått 8 uker i luftegården i sommer, fra den ble tatt i bruk ca. 25. mai og til kalvingen var i gang i midten av juli. Dette tidsrommet utgjør ikke 8 uker, og kyrne tas vanligvis inn i god tid før kalving. Slik pynter Mattilsynet på virkeligheten, selv om 8 uker i skitt og søle og med lite og forurenset vann ikke har noe med velferd å gjøre. Likevel vil Mattilsynet fortsette å la bonden mosjonere kyrne i luftegården. Det betyr at alt kan fortsette som før.

Mattilsynet sentralt bør også kontaktes, og Landbruks- og matdepartementet bør få kjennskap til hvordan Mattilsynet opererer. Skriv gjerne også til TINE og fortell hva du synes om at deres leverandør behandler dyrene så dårlig. Denne bonden har i mange år fått ekstra betalt for å levere sommermelk fra kyr som har stått på bås hele sommeren, og som nå vansmekter i en skitten luftegård i mosjonsperioden.

postmottak@lmd.dep.no
postmottak@mattilsynet.no
forbruker@tine.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s