Fortsett å mate fuglene

Funn av fugleinfluensa hos tre villfugler i Norge må ikke føre til at folk slutter å mate fuglene. Mattilsynet viser til at det er ingen kjente tilfeller av at denne varianten av fugleinfluensa har smittet til mennesker. De anbefaler at folk som pleier å mate fuglene fortsetter med det. Det er viktig at fuglene styrkes gjennom god ernæring, og ikke svekkes gjennom sult.

Mange forteller om sultne fugler som finner lite mat. Dessverre er det flere steder kommet opp skilt der folk frarådes å mate fugler. Mange opplever dette som forbudsskilt. Det er det ikke.

Ingen forbud mot mating

Kommuner og næringsdrivende har mulighet til å fraråde mating av fugler på egne eiendommer, men de kan ikke generelt forby mating. Matingsforbud kan ikke innlemmes i kommunens politivedtekter. Dette ble forsøkt av Nome kommune for noen år siden, men det ble avvist av Politidirektoratet, som viste til at mating av fugler ikke er en sak som kommer under politiets oppgaver. Folk kan trygt mate fuglene, også om det kommer opp skilt som fraråder dette, men det er greit å styre matingen til områder med lavt konfliktnivå.

Det negative fokuset på brødfôring har dessverre ført til at mange tror at fuglene ikke tåler brød. Dette tilbakevises av studier, som viser at fugler – også vannfugler – tåler godt brød. Det som er skadelig for fuglene er muggent brød og dumping av uegnet mat som forsøpler levemiljøet deres.

Fugleinfluensaepidemier skyldes fjørfeindustrien

Det ensidige fokuset på villfugler i forbindelse med fugleinfluensa gir misvisende inntrykk av at det er villfuglene som er problemet. Normalt er fugleinfluensa ikke et stort problem for villfugler. Det er når viruset kommer inn i de tettpakka fjørfeanleggene at det kan bli høypatogent og svært dødelig for både villfugler og tamfugler. Flere organisasjonen, blant annet GRAIN, viser til at kilden til fugleinfuensaepidemiene er det industrielle fjørfeholdet, og at spredningen av fugleinfluensa i verden hovedsakelig følger menneskenes transportruter, ikke villfuglenes trekkruter.

https://medium.com/@GrrlScientist/avian-influenza-a-story-about-industrial-fowl-play-grrlscientist-ed1edf0cae71

Det er av stor betydning å fortsette matingen av villfugler og ikke forverre situasjonen deres ved å redusere mattilgangen. Dersom mattilgangen opphører kan det føre til at fuglene forflytter seg mer enn normalt, og dermed lettere sprer viruset. Det er også viktig å unngå langvarig innesperring av tamfugler under forhold som skaper stress, mistrivsel og økt smittepress, slik at fuglene blir mindre motstandsdyktige mot sykdommer. Påvisning av fugleinfluensa i naturen må ikke føre til tiltak som skader både villfugler og tamfugler.

Reklame