Lovstridig vårjakt på grågås

Grågås fri . ..

I Bamble kommune ble det i 2019 tillatt felling av 242 grågjess i hekketida. På Jomfruland i Kragerø kommune fikk en grunneier i vår tillatelse til å felle 100 grågjess. På Musvær i Tromsø kommune får en grunneier hvert år tillatelse til å felle 35 grågjess gjennom 3 måneder av hekketida. Gulen kommune har i flere år tillatt en velforening å skyte vekk grågjessene i et område i forkant av badesesongen, og fellingstillatelsen gjelder langt inn i den perioden gjessene har unger.

Slik kan vi fortsette å ramse opp skadefellingstillatelser som kommunene rundhåndet deler ut til søkerne. Felles for mange av vedtakene er en lettvint saksbehandling uten hjemmel i lovverket, ingen krav om andre tiltak, ingen forslag om å finne andre løsninger og et omfang av skadefelling som har preg av vårjakt.

Hvert år klager Dyrenes Rett på en rekke slike vedtak, men bare unntaksvis blir klagene tatt til følge. Selv når Fylkesmannen i noen tilfeller gir klager medhold fortsetter gjerne kommunene å bryte lovverket. Dette gjør det nødvendig å gå nye veier, og vi vil nå anmelde de verste tilfellene. Det er i prinsippet ingen forskjell mellom lovstridig jakt i yngletida og utdeling av fellingstillatelser i strid med lovverket i yngletida. For fuglene blir utfallet det samme – par splittes opp, foreldrefugler skytes fra ungene og dyr påføres lidelser og drepes i en periode når de i prinsippet skal være fredet.

Ny viltforskrift setter nye vilkår for skadefelling

Ny viltforskrift trådte i kraft 1. april 2020. Vilkår for skadefelling er blant annet at «skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning» og at «skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak». Et annet vilkår er at «uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen». 

Miljødirektoratet utdyper vilkårene og skriver at langvarige skadefellingstillatelser og felling av trekkende gjess ikke vil være tillatt etter viltforskriften. Skadefelling skal være siste utvei når vilt gjør skade som det ikke er mulig å forhindre med andre virkemidler. Men skadefelling benyttes mange steder som første og eneste virkemiddel. Det foregår omfattende skadefelling på trekkende gjess og det gis fellingstillatelser som varer gjennom nesten hele hekketida.

Flere kommuner som har innført tidlig jaktstart 26. juli har samtidig utstrakt skadefelling om våren. Dette er i strid med Miljødirektoratets retningslinjer som sier: «En forutsetning for å forskriftsfeste tidligere jaktstart er at det ikke drives utstrakt skadefelling av grågås på våren.»

Gjennom brev til kommunene har vi gjentatte ganger minnet om vilkårene i forskriften som setter begrensninger for hva kommunene kan tillate, og foreslått forebyggende tiltak i stedet for skadefelling.

Forebyggende tiltak

En undersøkelse av Gørli Elida Bruun Andersen på grågås og hvitkinngås, viser liten og kortvarig effekt av skadefelling og ingen signifikante forskjeller mellom skadefelling og jaging. 1)

Laser i kombinasjon med oppretting av friområder har vist seg å gi godt resultat. Laser kan styre gåsa bort fra dyrka mark og lære den til å holde seg på friarealene. Laser koster i overkant av 30.000 kroner – en forholdsvis liten engangsinvestering som sparer mange fugleliv i hekketida, og som også sparer kommunene for mye administrativt arbeid. 2)

Gjerding mot sjøen kan stenge adgangen til jorder og strender for gjess i følge med unger og mytende gjess, og vil kunne forhindre mye skadefelling. 3)

Målet med skadefelling skal være å stanse eller vesentlig begrense skadeomfanget. Når dette kan oppnås med manuell skremming og ved hjelp av laser og utgjerding, er det ingen grunn og heller ikke lovhjemmel for å ta livet av fugler i hekketida.

Annet lovverk gjelder i forhold til skadefelling

Naturmangfoldloven setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. Dyrevelferdsloven erkjenner dyrs egenverdi og setter krav om at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Skyting av hekkende grågås, med stor fare for å etterlate unger hjelpeløse, vil være i strid med denne bestemmelsen.

Utbygging av naturen fører til tap av leveområder for de ville dyrene, og konfliktene øker når dyrene kommer inn på menneskenes eiendommer. Løsningen blir ofte å drepe dyrene, i mange tilfeller som eneste løsning og i strid med lovverket som skal beskytte dyr i yngletida.

Viltforvaltningen bør i stedet oppmuntre til respekt for de ville dyrene og toleranse for at de også må tillates liv og livsrom. En viss skade fra naturlig dyreliv bør påregnes og tolereres.

Ingen dyr behandles verre i yngletida enn grågåsa. Mange steder har grunneiere innhentet skadefellingstillatelser allerede før grågåsa kommer om våren, og gjessene blir møtt med geværild både på hvilestedene der de mellomlander og på hekkeplassene, med stor fare for at de skytes fra egg og unger. Det er et grunnleggende prinsipp i lovverket at viltartene skal være mest mulig fredet i yngletida. Dette prinsippet må ikke uthules. Grågåsa må få tilbake yngletidsfredningen.

Kilder:

1) Undersøkelse av Gørli Elida Bruun Andersen (2017):

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2445536?fbclid=IwAR2Gr1UXRyLyyATwN5va2a9LWOiS7ljjdcRbfsstIBUG_JH3nvsiYFUdnqs

2) Laser mot gjess, Søgne, Songdalen, Flekkerøy (2019):

http://www.n247.no/?nyhet=9549&tittel=Bruker_laserkanon_mot_gjess

 

3) Gjerder stopper beitende gjess. Norsk Institutt for Naturforskning (2018): 

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4628/Gjerder-stopper-beitende-gjess

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s