Vær med å stoppe felling av måker og gjess ved Maridalsvannet

Måke free photo
I en søknad av 12. juni 2019 har Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune søkt Bymiljøetaten om felling av freda fiskemåke, hettemåke, gråmåke og svartbak, samt grågås og kanadagås, ved Maridalsvannet, for å forebygge og forhindre en eventuell forurensing av drikkevannet. I tillegg har etaten søkt Miljødirektoratet og fått tillatelse til punktering av fugleegg på øyene i Maridalsvannet. Nå venter bare etaten på klarsignal til å starte felling av fugler.

Sak fra Nordre Aker Budstikke:

https://nab.no/her-har-det-blitt-skutt-maker-i-en-arrekke/19.19353

Selv om det er gjort funn av bakterier i råvannet som kan tilskrives fugleavføring, utgjør dette normalt ikke et problem, da drikkevannet går gjennom flere renseprosesser som dreper bakteriene. Mange andre byer har verken nedskyting av fugler eller eggpunktering ved sine drikkevannskilder. Det er ellers ikke mulig å holde luftrommet fritt for fugler og dermed unngå fugleavføring i vannet.

I en oversikt fra Folkehelseinstituttet over salmonellautbrudd i Norge i perioden 1982 – 2017, er det ikke vist til ett eneste tilfelle som skyldes fugleavføring i drikkevannskilder. Derimot var det i 1999 påvist 54 tilfeller i Herøy som følge av en død måke i drikkevannskilden. De andre tilfellene skyldes stort sett infiserte matvarer. 1)

Rapporten «Fugler som forurenser drikkevannskilder – Maridalsvannet i Oslo kommune» fra 2005, viser at det har pågått omfattende felling av måker ved Maridalsvannet i mange år. I perioden 1973-1979 ble det felt 330-540 måker ved Maridalsvannet, og i perioden 1992-2005 var antallet felte måker 512. Det antas at nedgangen i antall måker i området etter kommunens tiltak først og fremst gjenspeiler den generelle nedgangen i måkebestandene. Maridalsvannet er omgitt av landbruk som gir næringsgrunnlag for måker og gjess, og området er naturlig hekkeområde for disse artene. I tillegg til å drive avskyting, eggpunktering og fjerning av reir, har kommunen også strekt liner og nett over holmene for å hindre hekking. Effekten av skytingen beskrives som kortvarig. Ved intensiv skyting vil fuglene holde seg borte en periode, men de kommer tilbake når farvannet er trygt. Rapporten konkluderer med at man ikke kan «skyte seg ut av problemet», da måkene forflytter seg over store områder, og nye måker vil hele tiden komme til. 2)

Rapporten viser det meningsløse i nedskyting av måker og gjess. Nye fugler kommer til, fugleflokker som blir påskutt vender tilbake når farvannet er trygt, og man risikerer i stedet alvorlig forurensing i form av døde fugler ved skadeskyting.

Kommunens tiltak mot fugler er gjort for å redusere risikoen for en potensiell forurensing. En slik forurensing pågår daglig hele året både fra dyr og mennesker. En større forurensingskilde er tilsig fra landbruk og bebyggelse. Det er gjennom renseprosesser at bakteriene kan fjernes, ikke ved å skyte ned fuglelivet.

Et forsøk på å holde Maridalsvannet mest mulig fuglefritt vil innebære at svært mange fugler vil miste livet. I tillegg til det uetiske, respektløse og meningsløse i en slik felling, er det også uforsvarlig i forhold til de rødlista artene fiskemåke og hettemåke, som har vist kraftig tilbakegang i bestandene, blant annet i Oslofjorden.

I 1980 var det 40.000 hekkende fiskemåkepar sør for Stadt. I 2000 var bestanden redusert til 10.000, og i 2015 var det bare 5000 igjen. I kartlegging av fiskemåke i Oslofjorden ble det bare funnet 295 hekkende par i 2015. Femten år før ble det funnet 600 par. 3)

I 1987 hekket 14.000 hettemåkepar i Oslo-fjorden. I 2015 var det bare 10 prosent igjen av bestanden. 4)

Mens FN roper varsku om masseutryddelse av arter, vil Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune aktivt skyte ned bestandene av måker og gjess i et naturlig fuglehabitat. En slik nedskyting kan påvirke rødlista arter, ikke bare lokalt men også regionalt.

Holdningene som kommer frem i denne saken er som et gufs fra fortiden. I dag vet vi hvor sårbart dyrelivet er og hvor viktig det er å verne om det. Vi kan ikke fortsette en tankegang og et handlingsmønster som går ut på å drepe, fortrenge og utrydde slik det passer oss. I dette tilfellet vil man drepe for å forsøke å redusere det som i utgangspunktet er en minimal risiko, samtidig som det finnes langt større og mer alvorlige forurensingskilder.

Vær med å hindre en uetisk og uforsvarlig nedskyting av måker og gjess ved Maridalsvannet. Send en høflig mail til Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

postmottak@bym.oslo.kommune.no
postmottak@vav.oslo.kommune.no

Kilder:

1) Folkehelseinstituttet – salmonellose:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/salmonellose—veileder-for-helsepe/

2) Fugler som forurenser drikkevannskilder – Maridalsvannet i Oslo kommune:

https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2005_30353.pdf

3) NRK – Måkemysteriet:

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/makemysteriet-1.12648881

4) Aftenposten – 90 prosent av hettemåkene i Oslo er blitt borte de siste 30 årene:

https://www.aftenposten.no/osloby/i/zbBw/90-prosent-av-hettemakene-i-Oslo-er-blitt-borte-de-siste-30-arene

 

Reklame