Nedskytingen fortsetter i Nordfjella. Vær med å si fra til myndighetene at nå er det nok!

Reinsdyr .. ..Mannskap med snøscootere og helikopter er satt inn i en ny nedskyting av villrein i Nordfjella. 55 voksne bukker i sone 2 vil bli avlivet i vår for å sikre flere CWD-prøver. I dag er det 64 prosent sannsynlighet for at flokken er smittefri, men målet er 90 prosent friskmelding i løpet av 2019. Blir det funnet dyr med CWD vil det trolig bety slutten på den siste villreinen i Nordfjella, en stamme som har levd i disse fjellområdene siden siste istid.

Si gjerne din mening til Mattilsynet og Miljødirektoratet om behandlingen av villreinen i Norge:

postmottak@mattilsynet.no; post@miljodir.no

Hardangervidda med ca. 7000 villrein er heller ikke trygg.  Myndighetene vil gå hardt til verks også der, i første rekke ved å skyte ut så mange voksne bukker som mulig, siden det er høyest risiko for CWD hos voksen bukk. De har uttrykt at det i teorien er forsvarlig å ta ut hele bestanden av voksne bukker. Dette til tross for at forskning understreker betydningen av voksne bukker. Den femtende nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift sier dette: «Videre vil tilgjengeligheten av bukker under brunsten kunne påvirke simlenes organisering og fordeling. Er det mange storbukker i flokken, kan dette føre til at simlene holder seg mer samla og blir mindre forstyrra av småbukker. Dette kan øke sjansen for en synkron kalving, en høyere drektighetsprosent og påvirke kalvingstidspunktet.» 1)

Mattilsynet innrømmer at en hard utskyting av voksen bukk kan påvirke strukturen i villreinflokken, men de mener at dette vil være et midlertidig problem. De ser bort fra at forskjøvet kalvingstidspunkt og svake kalver ikke bare vil føre til økte lidelser for kalvene, men også kan gi langsiktige negative ringvirkninger, ved at kalvene som overlever selv kan bli opphav til svake og seinfødte kalver – en ond sirkel som kan bli vanskelig å bryte.

Gjennom hele prosessen, fra nedskytingen av over 1400 reinsdyr i sone 1 og frem til dagens bukkejakt, har Mattilsynet og Miljødirektoratet overkjørt den lokale villreinforvaltningen og kjørt sitt eget destruktive løp. De som kjenner villreinen og villreinområdene blir ikke hørt. Mattilsynet har hastverk og vil ha prøvene nå – koste hva det koste vil. Dyrevelferd og dyrs egenverdi skyves til side. Det settes på nytt i gang motorisert ferdsel og jakt i villreinens områder, på en tid når dyrene er ekstra sårbare. Dyrene trenger ro for å spare på fettreservene og for å bære frem kalven. Selv små forstyrrelser kan føre til nedsatt kondisjon og overlevelse og til at simlene føder kalvene senere på året.

Nasjonalparkstyret bad i februar 2017 skiløpere om å legge turen utenom villreinens områder i Vest-Jotunheimen. Begrunnelsen var: «Det koster villreinen energi hver gang han må flykte. Til slutt trekker de vekk, simlene kaster kalven de bærer på, eller de går til grunne. Noen holder på kalven, slik at begge går til grunne.»2)

Nettstedet Villrein.no skriver dette om forstyrrelser: «Ved stadige forstyrrelser vil tida som brukes til å spise mat reduseres. Dette fører til lavere kroppsvekt, som igjen gjør villreinen dårligere egnet til å tåle det tøffe klimaet. I tillegg kan reproduksjonssyklusen påvirkes slik at kalvene fødes seinere på året, og de nyfødte får kortere beitesesong før neste vinter. Kalvene får da mindre tid til å bygge opp fettreserver som den er avhengig av å tære på gjennom vinteren.» 3)

I forkant av jakta har myndighetene radiomerket 15 villrein i flokken, for å kunne følge bevegelsene til dyrene og styre dem med helikopter hvis de beveger seg i feil retning. Det betyr mer stress og jaging av dyr som trenger ro, og samtidig økt risiko for at dyr på flukt kommer over i uønska områder, med potensiell spredning av smitte til nye områder og påfølgende nedskyting.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har gitt seg selv frie hender til å bryte dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven, på leting etter et smittestoff som i neste omgang kan gi dem frie hender til å utrydde villrein fra sine leveområder i Norge.  Dette må stoppes.

Kilder:

1) The 15th Nordic Conference on Reindeer and Reindeer Husbandry Research: http://www.researchgate.net/publication/26592468_The_15th_Nordic_Conference_on_Reindeer_and_Reindeer_Husbandry_Research

 2) Fri flyt: https://www.friflyt.no/ski/unngaa-hurrungane-i-vinter

3) Trusler – Villrein.no:  https://www.villrein.no/trusler

 

 

Reklame